International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(6) 180-193

Analytical Rubric Development Study for Assessment of the Speaking and Writing Skills at Primary School Level

Berker Bulut

pp. 180 - 193   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.477.12   |  Manu. Number: MANU-2205-18-0003.R4

Published online: December 11, 2022  |   Number of Views: 175  |  Number of Download: 342


Abstract

The purpose of this research is to develop an analytical rubric for the assessment of speaking and writing skills of primary school students. The study was designed according to the survey model. The sample of the study consisted of third-grade primary school students who were studying in Aydın Province, Turkey in the 2020-2021 academic year. 34 primary school third-grade students, 19 girls and 15 boys, involved in the studies carried out throughout the research. Field experts were consulted to define content validity of the analytical rubrics improved for speaking and writing skills. The content validity indexes obtained from the field experts’ opinions on each item show that the content validity of the analytical rubrics is provided. For reliability of the analytical rubrics, analysis of variance and Kendall's W test were carried out. According to the reliability analysis, the rubrics were found to be reliable. These findings are strong evidence showing that analytical rubrics for speaking and writing skills are valid and reliable.

Keywords: Analytical Rubric, Primary School Students, Speaking, Writing


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bulut, B. (2022). Analytical Rubric Development Study for Assessment of the Speaking and Writing Skills at Primary School Level . International Journal of Progressive Education, 18(6), 180-193. doi: 10.29329/ijpe.2022.477.12

Harvard
Bulut, B. (2022). Analytical Rubric Development Study for Assessment of the Speaking and Writing Skills at Primary School Level . International Journal of Progressive Education, 18(6), pp. 180-193.

Chicago 16th edition
Bulut, Berker (2022). "Analytical Rubric Development Study for Assessment of the Speaking and Writing Skills at Primary School Level ". International Journal of Progressive Education 18 (6):180-193. doi:10.29329/ijpe.2022.477.12.

References
 1. Aktaş, M., & Alıcı, D. (2018). Yazılan hikâyeyi değerlendirmeye yönelik analitik rubrik geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Analytical rubric development for story writing: Validity and reliability study]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 597-610. https://doi.org/10.17860/mersinefd.424198    [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Altınörs, A. (2003). Dil felsefesine giriş [Introduction to the philosophy of language]. İnkılap Yayınevi. [Google Scholar]
 3. Arter, J. A., & McTighe, J. (2000). Scoring rubrics in the classroom: Using performance criteria for assessing and improving student performance. Corwin Press. [Google Scholar]
 4. Bilican-Demir, S., & Yıldırım, Ö. (2019). Yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi için dereceli puanlama anahtarı geliştirme çalışması [Development of an analytical rubric for assessing writing skills]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47,457-473. https://doi.org/10.9779/pauefd.588565    [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bozkut, B. Ö. (2017). Türkçe anadili konuşucuları için konuşma becerisi değerlendirme çerçevesi önerisi [An assessment framework on speaking skills of turkish native speakers]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 924-947. https://doi.org/10.16916/aded.336385   [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Bozkurt, B. Ö., & Arıca-Akkök, E. (2019). Anadili Türkçe olan konuşucular için konuşma becerisi derecelendirme ölçeğinin geliştirilmesi [Developing rating scale to assess speaking skills for Turkish native speakers]. İlköğretim Online, 18(1), 416-436. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527649   [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Brookhart, S. M. (1999). The art and science of classroom assessment: The missing part of pedagogy. The George Washington University. [Google Scholar]
 8. Bulut, K. (2015). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma beceri ve kaygılarına etkisi [The effect of microteaching on pre-service Turkish language teachers' speaking skills and anxieties] [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University. [Google Scholar]
 9. Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi [Teaching Turkish as a special education field] (4th ed.). Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 10. Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied nursing research, 5(4), 194-197. https://doi.org/10.1016/S0897-1897(05)80008-4   [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi [Turkish and literary education in our secondary schools]. Gül Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Hall, E. K., & Salmon, S. J. (2003). Chocolate chip cookies and rubrics helping students understand rubrics in inclusive settings. Teaching Exceptional Children, 35(4), 8-11. https://doi.org/10.1177/004005990303500401   [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Harris, K. R., Graham, S., Brindle, M., & Sandmel, K. (2009). Metacognition and children’s writing. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), Handbook of metacognition in education (pp. 131-153). Routledge. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method] (25th ed.). Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 15. Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri: 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modeli [Process-based writing models: 4+1 Planned writing and evaluation model]. In M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi [Writing instruction] (pp. 21-40). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama [Reading education theory and practice] (2nd ed.). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Kartallıoğlu, N. (2015). Bilişsel farkındalık stratejilerinin 7. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi [The effect of cognitive awareness strategies on the imprevment of 7th grade students speaking skills] [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University. [Google Scholar]
 18. Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2010). Öğrenci başarısının belirlenmesi: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme [Determination of student success: Determination based on performance and portfolio]. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 19. Lecompte, G. (1980). Ruhsal dilbilim [Spiritual linguistics]. Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 20. Mertler, C. (2000). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7(25), 1-8. https://doi.org/10.7275/gcy8-0w24   [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi (2020). Dört beceride Türkçe dil sınavı: Pilot çalışma sonuçları [Turkish language test in four skills: Results of the pilot study]. MEB Yayınları. [Google Scholar]
 22. Moskal, B., & Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Reseach & Evaluation, 7(10), 71-81. https://doi.org/10.7275/q7rm-gg74   [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri [Structural functions of Turkish in the comprehension process]. Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Popham, W. J. (2000). Modern educational measurement: Practical guidelines for educational leaders.  Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 25. Raimes, A. (1983). Techniques in teaching writing. Oxford University Press. [Google Scholar]
 26. Roberts, J. E. (2008). Developing rubrics. Virginia Community College. [Google Scholar]
 27. Saygılı, S. (2011). Beyin ve ruh [Brain and soul] (5th ed.). Elit Kültür. [Google Scholar]
 28. Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme [Turkish teaching and mastery learning] (5th ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci (Hikâye yazma) [Creative writing process (Story writing)]. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Temizkan, M., & Atasoy, A. (2016). Konuşma becerisinde aşamalı gelişim modelinin etkililiği üzerine bir değerlendirme [An assessment on the effectiveness of the gradual development model in speaking skill]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 78-97.   https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/24545/259959   [Google Scholar]
 31. Tompkins, G. E. (2005). Language arts: Contetnt and teaching strategies (4th ed.). Prentice-Hall. [Google Scholar]
 32. Wortham, S. C., & Hardin, B. J. (2015). Assessment in early childhood education. Pearson Education. [Google Scholar]
 33. Yaşar, Z. (2017). Kavram karikatürleriyle yapılan etkinliklerin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi [The effect of concept cartoons activities on the speaking skills of primary school 3rd grade students] [Unpublished master thesis]. Bartın University. [Google Scholar]
 34. Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. [A research on impromptu speech skills of freshmen of Turkish language teaching department] [Unpublished master thesis]. Gazi University. [Google Scholar]