International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(2) 54-73

The Destruction Seen in Disadvantaged Bilingual Students in Rural Regions of Turkey: A Theoretical Study of Sad Portraits

Yusuf Kızıltaş

pp. 54 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.534.4   |  Manu. Number: MANU-2107-25-0004.R1

Published online: April 01, 2023  |   Number of Views: 181  |  Number of Download: 360


Abstract

There are significant numbers of disadvantaged bilingual students in rural areas of Turkey, such as Southeastern and Eastern Anatolia. These students face various problems, especially while acquiring Turkish as a second language. Each of the emerging problems represents a sad portrait. So much so that almost all of these portraits reflect some harsh truths in our faces. Revealing sad portraits is very important. Because most of these situations lead to irreparable results, the effects of the damage they cause cannot be erased. Purposes such as better explaining the distinction between looking and seeing, presenting the traumas and destructions inherent in this narrative, and revealing the realities and results boldly make the study meaningful. To achieve this aim, a literature review was conducted on disadvantaged bilingual students. Then, the studies on this subject were examined and the relevant information was revealed and evaluated. In this theoretical research, which is a first in the context of literature in Turkey, sad portraits representing disadvantaged bilingual students in rural areas are discussed. Sad portraits; absenteeism and early school leaving, child marriages, uninsured child labor, juvenile delinquency, substance abuse, and academic failure. Each sad portrait causes serious problems in the long run.

Keywords: Rural Regions, The Bilingual Students, The Sad Portraits, Destructions


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kiziltas, Y. (2023). The Destruction Seen in Disadvantaged Bilingual Students in Rural Regions of Turkey: A Theoretical Study of Sad Portraits . International Journal of Progressive Education, 19(2), 54-73. doi: 10.29329/ijpe.2023.534.4

Harvard
Kiziltas, Y. (2023). The Destruction Seen in Disadvantaged Bilingual Students in Rural Regions of Turkey: A Theoretical Study of Sad Portraits . International Journal of Progressive Education, 19(2), pp. 54-73.

Chicago 16th edition
Kiziltas, Yusuf (2023). "The Destruction Seen in Disadvantaged Bilingual Students in Rural Regions of Turkey: A Theoretical Study of Sad Portraits ". International Journal of Progressive Education 19 (2):54-73. doi:10.29329/ijpe.2023.534.4.

References
 1. Adelman, M., & Székely, M. (2016). School dropout in Central America: An overview of trends, causes, consequences and promising interventions. Washington. [Google Scholar]
 2. Alaca, F. (2011). İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okul yaşam kalitesi algısı ve okula aidiyet duygusu ilişkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 3. Aladağ, G. (2016). Kent, yoksulluk ve göç bağlamında çocuk suçluluğu: Diyarbakır örneği (Published master's thesis). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. [Google Scholar]
 4. Al-Anazi, H. M., & Al-Shamli, A. K. (2011). Sensation seeking and delinquency among Saudi adolescents. European Journal of Social Sciences, 21(2), 265-286. Retrieved March 5, 2021 from https://adhd.org.sa/wp-content/uploads/2016/09/Sensation-seeking-and-delinquency-among-Saudi-adolescents-Al-Anazi-HM-2011.pdf Retrieved March 1, 2021 from [Google Scholar]
 5. Álvares, M., & Estevão, P. (2013). What do we mean by school dropout? Early School Leaving and the shifting of paradigms in school dropout measurement. The Portuguese Journal of Social Science, 1-12. https://doi.org/10.1386/pjss.13.1.21_1 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Amao, I. O., Oni, O. A., Yusuf, S. A., & Omonona, B. T. (2010). Determinants of child labor and schooling in rural northeastern Nigeria. Journal of Rural Economics and Development, 19(1), 34-45. https://doi.org/10.22004/ag.econ.206861 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Asrağ, A. C. (2009). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin anadil öğrenim problemleri ve sınıf iklimine etkisi: Türkçe konuşma problemleri Şanlıurfa ili örneği (Published master's thesis). Konya. [Google Scholar]
 8. Aytekin, V. K., & Yılmaz, C. K. (2015). Mardin-Artuklu ilçesi lise düzeyi okul yöneticilerinin 2015 yılı PISA Türkiye sınav sonuçları ile ilgili görüşleri. Kadim Akademi SBD, 2(1), 69-80. Retrieved April 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/486131 [Google Scholar]
 9. Biçer, N., & Alan, Y. (2018). İki dillilik bağlamında Suriyeliler üzerinde Türkçenin etkisi. Yeni Türkiye, 24(100), 346-352. [Google Scholar]
 10. Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç. S., & Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin kaderi: Türkiye’de kadınların erken evliliği üzerine nitel bir araştırma. Bilig, 73, 63-98. Retrieved April 17, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234231 [Google Scholar]
 11. Canpolat, Ö. (2020). Ana dili konuşamama-ötekileştirilme-yabancılaşma üçgeninde sıkışmalar: Ortaokul ve lise öğrencilerinin durumları (İstanbul ve Batman'da yapılan karma çalışma, 2019) (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul. [Google Scholar]
 12. Ceyhan, M. A., & Koçbaş, D. (2011). Göç ve çok dillilik bağlamında okullarda okuryazarlık edinimi. İstanbul. [Google Scholar]
 13. Chin, A. (2015). Impact of bilingual education on student achievement. I.Z.A. World of Labor., 131, 1-10. https://doi.org/10.15185/izawol.131 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. CNN Türk. (2018). Madde bağımlılarının yürek burkan ibretlik hikayeleri. Retrieved June 10, 2021 from https://www.cnnturk.com/turkiye/madde-bagimlilarinin-yurek-burkan-ibretlik-hikayeler [Google Scholar]
 15. Coşkun, V., Derince, M. Ş., & Uçarlar, N. (2010). Dil yarası: Türkiye'de eğitimde anadilinin kullanılmaması sorunu ve Kürt öğrencilerin deneyimleri. Diyarbakır. [Google Scholar]
 16. Cömert, Ö. (2018). Mükerrer çocuk suçluluğu:Bitlis ili örneği (Published master's thesis). Elazığ: Fırat Üniversitesi. [Google Scholar]
 17. Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237. Retrieved March 18, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234231 [Google Scholar]
 18. Çifci, E. G. (2008). Kapkaç suçundan hüküm giyenlerin, sosyo-demografik özellikleri, sosyal dışlanma süreçleri, suç ve diğer sapma davranışlar açısından incelenmesi (Unpublished doctoral dissertation). Ankara. [Google Scholar]
 19. Derince, M. Ş. (2012). Ana dili temelli çok dilli ve çok diyalektli dinamik eğitim:Kürt öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek modeller. Diyarbakır. [Google Scholar]
 20. Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding why students drop out of high school, according to their own reports: Are they pushed or pulled, or do they fall out? A comparative analysis of seven nationally representative. SAGE Open, 3(4), 1-15. https://doi.org/10.1177/2158244013503834. [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Duman, M. Z., & Akosman, B. G. (2021). Madde bağımlısı bireylerin ve çocuğu bağımlı olan ailelerin yaşadığı sorunlar: Van örneği. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 24(2), 166-198. https://doi.org/10.18490/sosars.927234 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Durna, T., & Kubilay, Ç. (2010). Basının şiddeti:Siyasal gösterilerde 'polise taş atan çocuklar' örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(3), 52-85. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002173 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Düzen, N. (2017). Ana dili Türkçe olan ve olmayan okul öncesi dönem çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi (Published master's thesis). Ankara. [Google Scholar]
 24. Eğitim Reform Girişimi. (2011). Eğitim İzleme Raporu. İstanbul. [Google Scholar]
 25. Eğitim-Bir-Sen. (2019). Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tespitler ve bir model önerisi. Ankara. [Google Scholar]
 26. Ekinci, N. K. (2016). Suça sürüklenmiş çocukların annelerinin çocuklarına ilişkin algısı: Siirt örneği (Published master's thesis).Ankara. [Google Scholar]
 27. Emeç, H. (2011). Türkçenin yeterince etkin ve güzel konuşulmadığı yerlerde ilkokuma yazma öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Erzurum ili örneği) (Published master's thesis).Erzurum. [Google Scholar]
 28. Emin, M. N. (2019). PISA 2018 sonuçları nasıl okunmalıdır? SETA Perspektif, 251, 1-5. Retrieved April 19, 2021 from https://setav.org/assets/uploads/ 2019/12/P251.pdf [Google Scholar]
 29. ERG. (2018). Eğitim İzleme Raporu:Öğrenciler ve eğitime erişim. İstanbul. [Google Scholar]
 30. Erol, M., & Özdemir, F. (2020). Öğretmen adayları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya atanma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 742-753. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-08-50-02 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Esersin, S. (2017). Tek dilli Türkçe ve iki dilli Türkçe-Kürtçe konuşan dil bozukluğuna sahip çocukların morfolojik ve sentaktik özelliklerinin incelenmesi. Eskişehir. [Google Scholar]
 32. E.U. Report  (2005). Turkey 2005 progress report. Retrieved May 15, 2021 from https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/ Tur_En_Realitons/Progress/ Turkey_Progress_Report_2005. [Google Scholar]
 33. Ferdoos, A., & Ashiq, A. (2015). Impact of urbanization on juvenile delinquency: A study of Muzaffaraba Jail. International Journal of Criminology and Sociological Theory, 8(1), 1-14. Retrieved April 21, 2021 from https://ijcst.journals.yorku.ca/index.php/ijcst/article/view/40241/36349 [Google Scholar]
 34. Fırat, D. (2015). Ulus devlet, dil ve kimlik politikaları bağlamında anadili Kürtçe ve Arapça olan öğretmen ve akademisyenlerin anadilinde eğitime ilişkin görüşleri (Published master's thesis).Ankara. [Google Scholar]
 35. Gazete Gerçek. (2017). Çocuk gelin'lerle topyekun mücadele. Retrieved June 07, 2021 from https://www.gazetegercek.com.tr/cocuk-gelin-lerle-topyekun-mucadele/ 63862/  [Google Scholar]
 36. Gil, A. J., Antelm-Lanzat, A. N., Cacheiro-González, M. L., & Pérez-Navío, E. (2018). School dropout factors: a teacher and school manager perspective. Educational Studies, 1-17. https://doi.org/10.1080/03055698.2018. 1516632 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Gök, A. (2021). Aile bireyinin bonzai kullanıp kullanmadığını nasıl anlayabiliriz? Retrieved June 07, 2021 from https://www.aligok.com.tr/bonzai-kullanan-nasil-anlasilir-belirtileri-nelerdir/ [Google Scholar]
 38. Gökşen, F., Cemalcılar, Z., & Gürlesen, C. F. (2016). Türkiye'deki ilköğretim okullarında okulu terk ve izlenmesi ile önlenmesine yönelik politikalar. İstanbul. [Google Scholar]
 39. Gözüküçük, M., & Kıran, H. (2018). İkinci dili Türkçe olan ilkokul öğrencileriyle iletişim kurmada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 225-236. https://doi.org/10.30794/pausbed.424365 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Gün, S. (2017). Toplumsal bir sorun: Sokakta çalışan çocuklar. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 42-46. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/821438 [Google Scholar]
 41. Haber Türk. (2011). Taş atan çocuk ailesinden alınacak. Retrieved June 07, 2021 from https://www.haberturk.com/yasam/haber/693377-tas-atan-cocuk-ailesinden-alinacak  [Google Scholar]
 42. Holliday, S. B. (2017). Family functioning and predictors of runaway behavior among at-risk youth. Child an Adolescent Social Work Journal, 247-258. [Google Scholar]
 43. Hoşgör, A. G., & Smits, J. (2006). Effects of family background characteristics on educational participation in Turkey. International Journal of Educational Development, 26, 545‐560. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2006.02.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Huang, S. S. (2005). Education of Kazakh children: A Situation analysis. Retrieved April 21, 2021 from https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/ Shared%20Documents/MNG/INT_CERD_NGO_MNG_69_9704_E.pdf  [Google Scholar]
 45. Hunt, F. (2008). Dropping out from school: A cross country review of literature . Birleşik Krallık. [Google Scholar]
 46. I.L.O. (2004). Child Labour. A textbook for university students. Geneva. [Google Scholar]
 47. İçli, T. G. (2016). Türkiye'de suçlular: Sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını. [Google Scholar]
 48. İlke Haber Ajansı. (2011). Bali çeken çocuklar halkı tedirgin ediyor. Retrieved June 07, 2021 from http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/bali-ceken-cocuklar-halki-tedirgin-ediyor.html  [Google Scholar]
 49. İnal, K. (2020). Türkiye'de Kürtçe konuşan insan olmak-Bir yaşam alanı olarak Türkçe. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 17(67), 89-121. [Google Scholar]
 50. Kaptanoğlu, İ. Y., & Ergöçmen, B. (2012). Çocuk gelin olmaya giden yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15, 130-161. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/117693 [Google Scholar]
 51. Karacelil, S. (2013). Terör-din eğitimi ilişkisi: Taş atan çocukların dînî alt yapıları ve dine bakış açıları. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 17-41. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/117799 [Google Scholar]
 52. Kartal, S., & Ballı, F. E. (2020). Okul terki araştırmaları:Sistematik bir analiz çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 257-278. Retrieved May 18, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/ issue/56190/615994 [Google Scholar]
 53. Kırmızı, F. S., Boztaş, H., Salgut, E., Adıgüzel, D., & Koç, A. (2019). Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerde okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma sürecine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 48, 105-129. https://doi.org/10.9779/pauefd.509817 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Kırmızı, F. S., Özcan, E., & Şencan, D. (2016). Türkçenin az konuşulduğu bölgelerde ilk okuma yazma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 412-445. https://doi.org/10.7884/teke.555 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Kızıltaş, Y. (2019). Ana dili farklı ilkokul öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi. (Unpublished doctoral thesis). Ankara: Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 56. Kızıltaş, Y. (2021). İki dilli öğrencilerin ikinci dil ediniminde etkili olan faktörler ve dezavantajlı gruplara dönüşmeleri: Kuramsal ve derleme bir çalışma. Trakya Eğitim Dergisi. 11(2), 1021-136. https://doi.org/10.24315/tred.775100 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, 6(3), 341-371.  https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Köseli, A., & Çelik, K. (2020). Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin sağlık riskleri ve sonuçlarına çok sektörlü yaklaşım. Ankara. [Google Scholar]
 59. Kulaksız, Y. (2008). Türkiye'de bölgesel gelişmişlik farkları, istihdam ve kurum hizmetlerinin çeşitlendirilmesi. Ankara. [Google Scholar]
 60. Kurban, D., & Yolaçan, S. (2008). Kürt sorununun çözümüne dair bir yol haritası: Bölgeden hükümete öneriler. İstanbul. [Google Scholar]
 61. Küçüker, E. (2018). Üç öykü üzerinden 'okul terki':Eğitimsizlik, yoksulluk ve ataerkillik. Eğitim Bilim Toplum, 16(64), 94-119. [Google Scholar]
 62. Liu, F. (2014). Basic education in China’s rural areas: a legal obligation or an individual choice? International Journal of Educational Development, 24, 5-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2003.09.001 [Google Scholar]
 63. Malatyalı, M. K. (2014). Türkiye’de çocuk gelin sorunu. Nesne Psikoloji Dergisi, 3, 27-38. Retrieved May 21, 2021 from https://www.nesnedergisi.com/ makale/pdf/1398191949.pdf [Google Scholar]
 64. MEB. (2019). PISA 2018 Türkiyem ön raporu. Ankara. [Google Scholar]
 65. MEB. (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. Ankara. [Google Scholar]
 66. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Araştırma Raporu (MGTİAR). (2014, 09 17). Hayata Destek Derneği. Retrieved May 21, 2021 from https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2014/12/mevsimlik-gezici-tarim-isciligi-2014-arastirma-raporu.pdf  [Google Scholar]
 67. Mokibelo, E. B. (2014). Why we drop out of school: Voices of san school dropouts in Botswana. The Australian Journal of Indigenous Education. 43(2), 185-194. https://doi.org/10.1017/jie.2014.26 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Mothibi, K. (2014). Substance abuse amongst high school learners in rural communities. Universal Journal of Psychology. 2(6), 181-191. https://doi.org/10.13189/ujp.2014.020601 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Nikolaou, S. M., Papa, M., & Gogou, L. (2018). Early school leaving in Greece and Europe and educational inequality: Actions and policies against educational and social exclusion. European Journal of Social Science Education and Research. 5(1), 212-220. https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p212-220 [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Ntelele Mohlouoa, M. M. (2014). Factors influencing the dropout rate in primary schools in the Teyateyaneng region, Lesotho. South Africa. [Google Scholar]
 71. O.E.C.D. (2020). The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: Supporting vulnerable students during school closures and school re-openings. Retrieved May 17, 2021 from https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=434_434914-59wd7ekj29&title=The-impact-of-COVID-19-on-student-equity-and-inclusion  [Google Scholar]
 72. Oktay, H. (2012). Türkiye'de öğretmen istihdamında yaşanan sorunlar (Published master's thesis). İzmir. [Google Scholar]
 73. Orcan, M., & Kar, M. (2008). Türkiye'de erken yaşta yapılan evlilikler ve risk algısı. Aile ve Toplum , 10(4), 97-112. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198101 [Google Scholar]
 74. Öğülmüş, S., Aypay, A., Taşpınar, M., Kaya, N. Ç., Varçın, R., Pişkin, M., . . . Çam, Z. (2013). Ortaöğretimde sınıf tekrarı, okul terk etme sebepleri ve örgün eğitim dışında kalan çocuklar politika önerileri raporu. Ankara. [Google Scholar]
 75. Özdemir, H. (2016). Ortaokul beşinci sınıfta okuyan iki dilli öğrencilerin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Published master's thesis). Van. [Google Scholar]
 76. Özdemir, A. İ. ve Altıparmak, A. (2005). Sosyo-ekonomik göstergeler açısından illerin [Google Scholar]
 77. gelişmişlik düzeyinin karşılaştırmalı analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 97-110. [Google Scholar]
 78. Özdemir, S., Erkan, S., Karip, E., Sezgin, F., & Şirin, H. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okulu terk etme nedenleri ve çözüm önerileri. Ankara. [Google Scholar]
 79. Özdemir, S., Şirin, H., & Sezgin, F. (2009). Okulu terk eden çocukların ve velilerinin okul terkine ilişkin görüşleri: Nitel bir inceleme. Ege Üniversitesi. İzmir. [Google Scholar]
 80. Özen, Ş., Aydın, E., Oto, R., Tıraşçı, Y., & Gören, S. (2005). Juvenile delinquency in a developing country: A province example in Turkey. International Journal of Law and Psychiatry, 28, 430-441. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2004.05.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 81. Özgür Kocaeli. (2020). Mendil satan çocuktan mendil almayın. Retrieved June 06, 2021 from https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4509455/mendil-satan-cocuktan-mendil-almayin  [Google Scholar]
 82. Özoğlu, M. (2011). Türkiye'nin öğretmen yetiştirme politikası. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu (s. 143-156). Ankara. [Google Scholar]
 83. Öztepe, D. (2019). Ana dili farklı ilkokul öğrencilerine Türkçe ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Published master's thesis). Trabzon. [Google Scholar]
 84. Pekgenç, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iki dilli sınıflarda yaşadığı eğitsel ve iletişimsel sorunlara ilişkin görüşleri. Diyarbakır. [Google Scholar]
 85. Podešvová, B. (2017). Education of children in rural areas of developing country. Çekya. [Google Scholar]
 86. Raselekoane, N. R., Mulaudzi, T. P., Thobejane, T. D., & Baloyi, H. (2019). The unfurling juvenile delinquency in South African rural areas: The case of Abel village in Greater Tzaneen Municipality, Limpopo province. Ubuntu: Journal of Conflict and Social Transformation. 155-172. https://doi.org/10.31920/2050-4950/2019/sin2a9 [Google Scholar] [Crossref] 
 87. Rathinabalan, I., & Naaraayan, S. A. (2017). Effect of family factors on juvenile delinquency. International Journal of Contemporary Pediatrics, 4(6), 2079-2082. http://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20174735 [Google Scholar]
 88. Rodriguez, D., Carrasquillo, A., Garcia, E., & Howitt, D. (2020). Factors that challenge English learners and increase their dropout rates: recommendations from the field. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-17.https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1722059. [Google Scholar] [Crossref] 
 89. Rumbaut, R. G. (1995). The new immigration. Contemporary sociology, 24(4), 307–311. [Google Scholar]
 90. Rumberger, R. (2011). Why students drop out of school and what can be done. Dropouts in America: How severe is the problem? What Do we know about intervention and prevention? (s. 1-104). Cambridge. [Google Scholar]
 91. Sabancı Vakfı. (2015). Van’da çocuk evlilikleri ile mücadele. 3. Retrieved June 08, 2021 from https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/van-da-cocuk-evlilikleri-ile-mucadele  [Google Scholar]
 92. Sakuta, T. (1995). Social factors leading to juvenile delinquency. J-STAGE, 287-295. https://doi.org/10.2302/kjm.45.287 [Google Scholar] [Crossref] 
 93. Sarı, M. (2000). İki dilli çocukların çözümleme yöntemiyle okuma-yazma öğrenirken karşılaştığı güçlükler. Adana. [Google Scholar]
 94. Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1492908 [Google Scholar]
 95. Shafique, M. (2013). Why do students Drop out? . Nangarhar. [Google Scholar]
 96. Shannon, G. S., & Bylsma, P. (2016). Helping students finish school. Why students drop out and how to help them graduate. Olympia, WA. [Google Scholar]
 97. Sincar, F. (2015). Anadili eğitim dilinden farklı olan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir araştırma ((Published master's thesis). Gaziantep. [Google Scholar]
 98. Slomkowski, C., Rende, R., Conger, K. J., Simons, R. L., & Conger, R. D. (2001). Sisters, brothers, and delinquency valuating social influence during early and middle adolescence. Child Development, 72, 271-283. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00278 [Google Scholar] [Crossref] 
 99. Smith, C. A., Stone, R. P., & Kahando, 2. (2012). A model of women’s educational factors related to delaying girls’ marriage. International Review of Education.DOI 10.1007/s11159-012-9309-1, 58, 533–555. https://doi.org/10.1007/s11159-012-9309-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 100. Smits, J. &  Hoşgör, A. G.  (2006)  Effects of Family Background Characteristics on Educational Participation in Turkey. International Journal of Educational Development. 26, 545-560. [Google Scholar]
 101. Sönmez A. S. (2006). Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitimin fırsat eşitliği [Google Scholar]
 102. açısından değerlendirilmesi. (Published master's thesis). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [Google Scholar]
 103. Sözcü. (2015). Polise taş atan çocuklar tutuklandı. Retrieved June 09, 2021 from https://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/polise-tas-atan-cocuklar-tutuklandi-1014523/  [Google Scholar]
 104. Sözer, H. (2020). Bir çocuk istismarı formu olarak çocuk evlilikleri:Kültüre sığınmanın yolları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 23, 157-191. https://doi.org/10.18490/sosars.728332 [Google Scholar] [Crossref] 
 105. Su, F. Y. (2020). Okul öncesi eğitime iki dilliliğin yansımaları: Etnografik bir durum çalışması. Kahramanmaraş. [Google Scholar]
 106. Subrahmanyam, G. (2016). Gender perspectives on causes and effects of school dropouts. Stockholm. [Google Scholar]
 107. Şahin, H. (2018). Toplumsal değişim aracı olarak eğitim ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitimde eşitsizlik. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 414-431. https://doi.org/10.16992/ASOS.13842 [Google Scholar] [Crossref] 
 108. Şehrivan Gazetesi. (2020). Van çocuk gelin sıralamasında 5’nci oldu! Retrieved June 07, 2021 from https://www.sehrivangazetesi.com/genel/van-cocuk-gelin-siralamasinda-5nci-oldu-h71708.html  [Google Scholar]
 109. Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri (Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-47. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/696391 [Google Scholar]
 110. Şimşek, H., & Şahin. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Retrieved May 17, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/16555 [Google Scholar]
 111. Şimşek, H., & Şimşek, A. S. (2013). Güneydoğu Anadolu bölgesi lise öğrencilerinde sosyal bütünleşme düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, 198, 73-96. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442206 [Google Scholar]
 112. Taşkaya, S. M., Turhan, M., & Yetkin, R. (2015). Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 198-210. Retrieved May 15, 2021 from http://www.ijoess.com/ Makaleler/347865877_198-210%20serdarhan%20musa%20ta%c5% 9fkaya.pdf [Google Scholar]
 113. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı). (2008). Kürt sorununun çözümüne dair bir yol haritası:Bölgeden hükümete öneriler. İstanbul: Myra. [Google Scholar]
 114. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (E.M.C.D.D.A.). (2014). 2014 National report (2013 data) to the E.M.C.D.D.A. by the reitox national focal point. Turkey new development, trends and in-depth information on selected issues. Lisbon. [Google Scholar]
 115. Toğa, H. (2021). Aile ilişkilerinin çocuk suçluluğu üzerindeki etkileri: Doğu Anadolu bölgesi (Published master's thesis). Yalova: Yalova Üniversitesi. [Google Scholar]
 116. Tomanbay, İ. (2016). Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet. İstanbul. [Google Scholar]
 117. Tuğrul, Y. (2018). Erken yaşta evlendirilen kadınların evlilik süreçleri, deneyimleri ve sonraki yaşamları üzerine nitel bir çalışma. Sosyoloji Notları, 2(1), 1-37.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/494437. [Google Scholar]
 118. Tulu, Y. (2009). Ana dili Türkçe olan ve ana dili Türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Konya. [Google Scholar]
 119. Turan, A. V. (2019). Öğretmen görüşlerine göre ana dili Türkçe olmayan ortaokul öğrencilerinin Türkçe derslerinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri (Published master's thesis). Giresun. [Google Scholar]
 120. Uğur, N. (2017). Ana dili eğitim dilinden farklı olan öğrenci ve velilerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesi. Ankara. [Google Scholar]
 121. UNESCO. (2015). Education for All, 2000-2015: achievements and challenges-Education for all global monitoring report 2015. Paris. [Google Scholar]
 122. UNFPA. (2020). Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin sağlık riskleri ve sonuçlarına çok sektörlü yaklaşım. Odak Ofset : Ankara. [Google Scholar]
 123. UNICEF. (2011). Türkiye'de çocukların durumu raporu. Brüksel. [Google Scholar]
 124. Urfa Haber 63. (2016). Çocuklar okul yerine tarlada. Retrieved June 07, 2021 from https://www.urfahaber63.com/cocuklar-okul-yerine-tarlada/8710/  [Google Scholar]
 125. Urfa Haber 63. (2017). Kırmızı ışıkta cam silen çocuk işçiler. Retrieved June 05, 2021 from https://www.urfahaber63.com/kirmizi-isikta-cam-silen-cocuk-isciler/10510/  [Google Scholar]
 126. Uslu, Z. (2007). Dil edinimi ve yabancı dil öğreniminde yaş faktörünün rolü. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 146-156. Retrieved May 19, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787226 [Google Scholar]
 127. Uygun, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları. Ankara. [Google Scholar]
 128. Uysal, M. T., Eren, G. T., & Şimşek, E. (2019). Sosyo-kültürel özellikler bağlamında erken evlilikler: Ağrı örneği. Mediterranean Journal of Humanities. IX(1), 349-375. https://doi.org/10.13114/MJH.2019.468 [Google Scholar] [Crossref] 
 129. Yalçın, D. (2017). Ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-11. Retrieved May 16, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/300643 [Google Scholar]
 130. Yaman, Ö. M., & Yılkan, İ. (2019). Kömür çocuklar: Çocuk işçiliğinin farklı bir görünümü Patnos örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 235-252. https://doi.org/10.29029/busbed.489734 [Google Scholar] [Crossref] 
 131. Yardımcı, Ş. (2018). Çocuk suçluluğu üzerine sosyolojik bir araştırma: Van kent merkezi örneği (Published master's thesis).Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. [Google Scholar]
 132. Yaşan, F., & Gürgen, A. (2014). Güneydoğu Anadolu bölgesinde ergenlerde uçucu madde kullanım özellikleri. Bağımlılık Dergisi, 5(2), 28-34.  [Google Scholar]
 133. Yazıcı, Z., & Temel, Z. F. (2012). İki dilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 1(22), 145-158. Retrieved May 15, 2021 from https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/181345 [Google Scholar]
 134. Yeni Şafak. (2010). Taş atan çocuklarla toplu barış Retrieved June 09, 2021 from https://www.yenisafak.com/gundem/tas-atan-cocuklarla-toplu-baris-251451  [Google Scholar]
 135. Yılmaz, F., & Şekerci, H. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, 4(1), 47-63. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.4c1s3m [Google Scholar]
 136. Yılmaz, M. (2017). Giresun ili fındık işletmelerinde çocuk işçiliği (Published master's thesis).Antalya. [Google Scholar]
 137. Yılmaz, N. (2016). Kürtçe-Türkçe konuşan iki dilli yetişkin bireylerin sözel akıcılık becerilerinin incelenmesi (Published master's thesis). Eskişehir. [Google Scholar]
 138. Yokozeki, Y. (1996). The causes, processes and consequences of student dropout from junior secondary school (J.S.S.) in Ghana: the case of Komenda-Edina-Eguafo-Abrem (K.E.E.A.) district. London. [Google Scholar]
 139. Zeyneloğlu, S., Civelek, H. Y., & Coşkun, Y. (2011). Kürt sorununda antropolojik ve demografik boyut: Sayım ve araştırma verilerinden elde edilen bulgular. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 336-384. [Google Scholar]