International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(3) 178-198

The Effect of Activities Based on Interaction With Turkish Peers on the Acculturative Stress Levels of Migrant Preservice Teachers

Rumeysa Sarıkaya, Gizemnur Yazıcı, Büşra Nur Kirçi, Büşra Okumuş & Ceren Çevik Kansu

pp. 178 - 198   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.546.11   |  Manu. Number: MANU-2208-02-0004.R2

Published online: June 01, 2023  |   Number of Views: 78  |  Number of Download: 228


Abstract

This study had two objectives: (1) allowing migrant preservice teachers to interact with their Turkish peers to help them gain pre-professional experiences and (2) using interactive activities to reduce migrant preservice teachers’ acculturative stress levels. The study adopted a mixed-method research design (quantitative and qualitative). Participants attended eight weeks of interactive activity workshops on migration (intervention). The quantitative part adopted a pretest-posttest pre-experimental design. The qualitative part adopted a case study. Data were collected using activity evaluation forms, semi-structured interviews, and the Acculturative Stress Scale (ASS). The sample consisted of 11 migrant students from the education faculty of Ondokuz Mayıs University. The quantitative data were analyzed using descriptive statistics, dependent-groups t-test, and Wilcoxon signed-rank test. The quantitative data were analyzed using descriptive analysis. The quantitative data showed that participants had a lower mean posttest ASS subscale score than the pretest score. They also had a significantly lower mean posttest ASS “social isolation” and “perceived discrimination” subscale score than the pretest score. Participants stated that the intervention helped them value and socialize with people more. We think that our results will guide authorities in developing activities to help migrant preservice teachers cope with cultural adaptation and student-related problems.

Keywords: Migrant, Preservice Teacher, Acculturation, Acculturative Stress


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sarikaya, R., Yazici, G., Kirci, B.N., Okumus, B. & Kansu, C.C. (2023). The Effect of Activities Based on Interaction With Turkish Peers on the Acculturative Stress Levels of Migrant Preservice Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(3), 178-198. doi: 10.29329/ijpe.2023.546.11

Harvard
Sarikaya, R., Yazici, G., Kirci, B., Okumus, B. and Kansu, C. (2023). The Effect of Activities Based on Interaction With Turkish Peers on the Acculturative Stress Levels of Migrant Preservice Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(3), pp. 178-198.

Chicago 16th edition
Sarikaya, Rumeysa, Gizemnur Yazici, Busra Nur Kirci, Busra Okumus and Ceren Cevik Kansu (2023). "The Effect of Activities Based on Interaction With Turkish Peers on the Acculturative Stress Levels of Migrant Preservice Teachers ". International Journal of Progressive Education 19 (3):178-198. doi:10.29329/ijpe.2023.546.11.

References
 1. Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Kıbrıs, 27-28 Mart. [Google Scholar]
 2. Ağcadağ Çelik, İ. (2019). Sınıf Öğretmenleri Gözünden Suriyeli Mülteci Çocuklar. Journal of International Social Research, 12(66), 663-680. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3615. [Google Scholar]
 3. Akdağ M. ve Koçak, Ö. (2020) Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi Düzeylerine İlişkin Nicel Bir Araştırma. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 36, 33-52. https://doi.org/10.17829/turcom.806579. [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Akıncı, B., Nergiz, A., ve Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 58-83. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648019. [Google Scholar]
 5. Akman, Y. (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 247-262. https://doi.org/10.9779/pauefd.442061. [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Alkalay, G. (2020). İlkokul yöneticilerine ve sınıf öğretmenlerine göre suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 7. Allaberdiyev, P. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye`ye Yüksek Öğrenim Görmeye Gelen Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Altunbaş, A. (2020). Türkiye’de Yaşayan Göçmenlerin Üniversite Eğitiminden Memnuniyetlerinin Konya’daki Suriyeli Öğrenciler Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 64-74. https://doi.org/10.32329/uad.772646. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Arslan, Ü. G. ve Uslu, F. (2020). Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Eğitim-Öğretim Gören Göçmen Öğrencilerin Öğrenim Sürecinde Yaşadıkları Zorluklar. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 203-216. https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.6. [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Atlıhan, A. M. (2019). Göçmen öğrencilerin okul örgütüne uyumunda öğretmen ve okul yöneticilerinin rolleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 11. Aubrey, R. (1991). International students on campus: a challenge for counselors, medical providers, and clinicians. Smith College Studies in Social Work, 62, 20–33. https://doi.org/10.1080/00377319109516697. [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Bai, J. (2012). Development and validation of the acculturative stress scale. (Doctoral Dissertion). School of Social Work, Indiana University, 1-141. [Google Scholar]
 13. Baker, R. (2011).. The great migration’s impact on the education of Southern-born African Americans. Cambridge, MA: Harward Üniversitesi. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic881224.files/Baker%20The%20Great%20Migration%20and%20Schooling.pdf. [Google Scholar]
 14. Bekteshi, V., ve Kang, S. W. (2020). Contextualizing acculturative stress among Latino immigrants in the United States: A systematic review. Ethnicity & Health, 25 (6), 897-914. https://doi.org/10.1080/13557858.2018.1469733. [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Bigss, J. (1999). Teaching international students: Teaching for quality learning at university. England: SRHE and Open University Press. [Google Scholar]
 16. Boran, G. & Arcagok, S. (2017). Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 1-10. https://doi.org/10.29329/ijiape.2017.84.1. [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. Baskı). Thousand Oaks, CA: Sage. s.79 [Google Scholar]
 18. Çetin, A. & Ağçam, R. (2021). Göçmen öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde almış oldukları eğitime ilişkin algıları. Milli Eğitim Dergisi, Türkiye’de ve dünyada göçmen eğitimi, 875-893. https://doi.org/10.37669/milliegitim.902519. [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Çevik Kansu, C. (2019). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükseköğrenim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar (Bayburt Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 26-28 Ekim 2019, Samsun, (398-410). [Google Scholar]
 20. De Jong, G. F., (2000). Expectations, gender, and norms in migration decision-making. Population Studies 54: 307–319. https://doi.org/10.1080/713779089. [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 44(204), 88-113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441921. [Google Scholar]
 22. Derman, S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları sorunlar. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 227-247. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/184285. [Google Scholar]
 23. Dinler, C., & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2020). Mülteci Çocukların İlköğretime Uyum Süreçleri: Tekirdağ İlinin Bir Okulundaki Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Deneyimleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1717-1728. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.671367. [Google Scholar]
 24. Dolapcı, E. & Kavgacı, H. (2020). Öğretmenlerin Çok Kültürlü Özyeterlik Algısı ve Okul İklimi ile Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52 (52), 687-706. DOI: 10.15285/maruaebd.669692. [Google Scholar]
 25. Dzansi, D.Y. ve Mapesela, M.M. (2012). The nature of internatıonal student's adjustment problems in a South African unıversity: Implications for international students and student administrators. Journal for New Generation Sciences, 10(3), 28-49. https://core.ac.uk/download/pdf/222966796.pdf. [Google Scholar]
 26. EU (2012). Migration and Education. Conference Proceeding Book, Larnaca, 15 –17 October. https://eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/attachment/files/report.pdf. [Google Scholar]
 27. Erdem, C. (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/30039/322019. [Google Scholar]
 28. Ereş, F. (2015). Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2).17-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25891/272819 [Google Scholar]
 29. Esen, H. (2009). “An analysis of public primary school teachers’ dealing with difference in the absence of a multicultural education policy in Turkey (Yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 30. Gülcegül, S. (2020). Sınıfında mülteci öğrenci olan sınıf öğretmenlerinin yaşadığı problemlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 31. Gürsoy, M. (2018). Üniversitelerin içinde doğduklari kentlere yönelik sosyal ve kültürel işlevleri: Adıyaman örneği. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1369-1414. https://doi.org/10.26466/opus.472674. [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Harrel-Bond, B. (2000). Are refugee camps good for children? (Working Paper No. 29). Cairo: American University in Cairo, Forced Migration and Refugee Studies. [Google Scholar]
 33. İşigüzel, B. ve Baldık, Y. (2019). Göçmen Toplulukların Eğitim Sistemine Katılımı Sürecinde Uygulanan Eğitim ve Dil Politikalarının İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 487-503. https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/51363/601434. [Google Scholar]
 34. Karadağ, E. ve Yücel, C. (2017). Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması. Eskişehir: Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Yayınları. doi:10.13140/RG.2.2.31566.05442. [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Karakaş, H. & Erbaş, Y. H. (2018). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (9), 59-81. https://doi.org/10.20860/ijoses.374599. [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Karaoğlu, F. (2007). Yabancı uyruklu öğrencilerde uyma davranışı: Tömer örneği. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 37. Kardeş, S. & Akman, B. (2022). Problems encountered in the education of refugees in Turkey. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(1), 153-164. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.1.641. [Google Scholar]
 38. Kaya, Ö. S. (2019). Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies, 6 (2), 86-100. https://doi.org/10.33710/sduijes.612077. [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Keçeci, Y. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının göçmen sorununa ve çok kültürlü eğitime yönelik bakış açıları (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 40. Keleş, F. B. (2020). Suriyeli Mülteci öğrencilerin Türkiyede kültürlenme düzeyleri, kültürleşme stresleri ve kolektif benlik saygıları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray. [Google Scholar]
 41. Kılıçlar, A., Sarı, Y., ve Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: Turizm öğrencileri örneği. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61,157-172. https://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2481-published.pdf. [Google Scholar]
 42. Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17376/181441. [Google Scholar]
 43. Kiremit, R., Akpınar, Ü. ve Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hak- kında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. https://dx.doi. org/10.24106/kefdergi.428598. [Google Scholar]
 44. Koyuncu, A. A. ve Güneş, Ş. (2020). Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Memnuniyeti: Siirt Üniversitesi Öğrencileri Örneği. 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu (Ed. Osman AKGÜL), Bildiriler Kitabı, Konya: NEÜ Yayınları. [Google Scholar]
 45. Malaklolunthu, S. ve Selan, P. S. (2011). Adjustment problems among international students in Malaysian private higher education institutions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 833-837. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.03.194. [Google Scholar]
 46. Meyer, L., Sherman, L. ve MaKinster, J. (2006). The effects of the Japan bridge project on third graders’ cultural sensitivity. Theory and Research in Social Education, 34, 347 – 369. DOI: 10.1080/00933104.2006.10473312. [Google Scholar]
 47. Oropeza, B. Z., & Fitzgibbon, M. (1991). Managing mental health crises of foreign college students. Journal of Counseling & Development, 69, 280–284. https://doi.org/10.17829/turcom.806579. [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/374236. [Google Scholar]
 49. Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.  [Google Scholar]
 50. Öztürk, S. (2019). Türkiye’deki Suriyeli ergenlerin psikolojik uyum ve kültürleşme sürecinin değerlendirilmesi: Altındağ Örneği (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 51. Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye Üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies, 4(3), 1819-1860. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.759. [Google Scholar]
 52. Pedersen, P. (1995). Canadian journal of counselling/revue canadienne de counseling. The Culture-bound Counsellora an Unintentional Racist Paul Pedersen Syracuse University, Vol. 29:3 197. [Google Scholar]
 53. Perşembe, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaletinde Eğitim Sistemi ve Türk Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 55-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuifd/issue/20292/215382. [Google Scholar]
 54. Pirliyev, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyumu Üzerine Bir Analiz. (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 55. Pynoos, R.S., Kinzie, J.D. & Gordon, M. (2001). Children, adolescents, and families exposed to torture and related trauma. In E. Gerrity,T.M. Keane,& F. Tuma (Eds.), The mental health consequences of torture (pp. 211–225). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. [Google Scholar]
 56. Redmond, M. V., & Bunyi, J. M. (1993). The relationship of intercultural communication competence with stress and the handling of stress as reported by international students. International Journal of Intercultural Relations, 17, 235–254. https://doi.org/10.1016/0147-1767(93)90027-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Roxas, K. (2010). Who really wants “the tired, the poor, and the huddled masses” anyway?: Teachers’ use of cultural scripts with refugee students in public schools. Multicultural Perspectives, 12(2), 65-73. [Google Scholar]
 58. Sağıroğlu, A. Z., Ünsal, R. ve Özenci, F. (2022). Türkiye Göç ve İnsan Hareketlilikleri Yıllık Raporu-2021. Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ-GPM). https://aybu.edu.tr/GetFile?id=1c168fe4-c95c-447f-b3eb-8ab7d312794c.pdf. [Google Scholar]
 59. Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65- 81. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.555. [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Sarvan, S. & Efe, E. (2020). Mülteci çocuklar ve sorunları. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1), 55-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/54282/591253. [Google Scholar]
 61. Sezgin, A. A. & Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci (socıal cohesıon and socıal acceptance process of ıncomıng ınternatıonal students). Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), 417-436. https://doi.org/10.20304/husbd.14985.   [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Sherry, M., Thomas, P. & Chui, W. H. (2009). International students: a vulnerable student population. Higher Education, 60(1), 33-46. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9284-z. [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Snoubar, Y. (2015). Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları ve sosyal hizmet gereksinimleri (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 64. Soylu, A., Kaysılı, A., & Sever, M. (2020). Mülteci çocuklar ve okula uyum: Öğretmenlerin kültüre duyarlılıkları üzerinden bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 45(201). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8274. [Google Scholar]
 65. Şahin, H. (2020). Göç olgusu, mülteci çocukların eğitimi ve Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 377-394. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/53329/710385. [Google Scholar]
 66. Şahin, M. ve Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim, 204, 88-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36160/406467. [Google Scholar]
 67. Şeker, B. D. ve Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: A social psychological assessment. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29356/314122. [Google Scholar]
 68. Şimşek H. ve Kula S.S., (2018). Türkiye’nin Göçmen Politikasında İhmal Edilen Boyut: Eğitsel Uyum Programı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEUİİBFD), 2 (2), 5-21. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd/issue/41906/505306. [Google Scholar]
 69. Topsakal, C., Merey, Z. ve Keçe, M. (2013). Göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim-öğrenim hakkı ve sorunları üzerine nitel bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6(27), 547-560. https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/a-qualitative-study-on-education-rights-and-problems-of-immigrant-families-children.pdf. [Google Scholar]
 70. TÜİK (2019, Temmuz). Uluslararası Göç İstatistikleri. Erişim Adresi https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33709. Erişim Tarihi:07.01.2021 [Google Scholar]
 71. Tümtaş, M. S., ve Ergun, C. (2016). Göçün toplumsal ve mekansal yapı üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1347-1359. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/52991/701817. [Google Scholar]
 72. Ulaş, Ö., Baydaş, Ö. & Demi, A. (2020) Uluslararası Öğrenci Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri. 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu (Ed. Osman AKGÜL), Bildiriler Kitabı, Konya: NEÜ Yayınları. [Google Scholar]
 73. Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler. (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 74. Westwood, M. J., & Ishiyama, F. I. (1990). The communication process as a critical intervention for client change in cross‐cultural counseling. Journal of Multicultural Counseling and Development, 18(4), 163–171. https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.1990.tb00447.x [Google Scholar] [Crossref] 
 75. Yeh, C. J., & Inose, M. (2003). International students’ reported English fluency, social support satisfaction, and social connectedness as predictors of acculturative stress. Counselling Psychology Quarterly, 16(1), 15–28. https://doi.org/10.1080/0951507031000114058. [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Yıldız, F. (2018). Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim sorunları ve entegrasyon süreçleri: Mersin örneği. Unpublished master’s thesis). Marmara University, İstanbul. [Google Scholar]
 77. Yılmaz, D. V. (2018). Studying abroad: Experiences of international students in a Turkish university. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 23-32. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596706. [Google Scholar]
 78. Yılmaz, M. (2020). Suriyeli mülteci öğrencilerin okul ortamına uyumu (Doctoral dissertation, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Kurumları İşletmeciliği). [Google Scholar]
 79. Yılmaz G., & Güçlü N., (2021). Türkiye’de uluslararası öğrenci hareketliliğinin görünümü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 11(1), 245-256. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.444. [Google Scholar] [Crossref] 
 80. Yin, R. (2003). Case study research: Desing and methods. Sage, London, New Delhi. [Google Scholar]
 81. Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2020). İstatistikler: Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/  [Google Scholar]
 82. Zavalsız, Y. S. & Gündağ, E. (2017). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5), 3168-3192. https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/31500/352212. [Google Scholar]